patikim ni makoy dakuykoy

www.tabulas.com/~soulfly makoydakuykoy.multiply.com

Sunday, May 17, 2020

INDEX NG MGA SALIN NG 'SA PAGITAN NATIN'at ang orig

Monday, February 16, 2015

Sa Wikang MeranawSII KO PAGELETAN TA
[Meranaw ni Almayrah A. Tiburon]

Isa ko mitalingoma rekta so kaliboteng
inisaan akongka, saken ko ginawa ko
ino oto dimbailat so manga raon
ino oto pesegad so manga ator
ino oto mamis so arek
ino oto mayaw so manga gakes aken
ino kaiko mailai ingka a miiket
so manga limang ka ko manga lima ko
ino oto di manggola-ola so manga panganggogola-ola
go pekasowa-sowa so manga mbarambarang a pekasowa-sowa
mipantag ko kapakaririparado iran, na kenaba rekta
na ino oto matodir so looka gawi-i
na ago ino pagoran kaiko lomalakaw ako.
Inipo o manga kemer ka
so manga bok aken
so kiray aken go pire-pirek
so mbalabala ko manga modol aken
na pisarakanan ka a mailay ngka so sembag
ko lango-langon aya, mabatiya ka sii ko ropaan o bontal aken
o andamaya i kaboka-i aken ko kalek aken
sii ko gagawi-i a lagid o sanggibo a gagawi-i
a seka i madadanga ko, na kenaba siran
go saken i madadanga aka, daden ko isa kiran bo
pekasowa-sowa so mbara-mbarang a pekasowa-sowa
mipantag ko kapakaririparado iran
lagid aya, dimbalait so omani isa
ko ombi a pakalibog ko liyawao o manga waga ta
ago inampit o pamikiran ka so puso o ka
an di kelekaan so kalelekeban
an di kageba so manga piyakatindeg a keleb
na pekailay ta man so omani isa
manga okita, ko piyakaisa-isa a niyawa
di aken reka imanto di teroon
a ketokawan ka bo so sembag o maranon ka.

Thursday, January 22, 2015

Sa wikang Albanian


Në mes nesh
[Albanian ni Jeton Kelmendi]

Si errësira na vij
Ti më pyet, edhe mua brenda meje
pse gjethet ndikojnë
pse shkëmbinjtë qajnë
pse një puthje është e ëmbël
pse duarlidhjet e mia janë të ngrohtë
pse ju gjeni se duart tuaja
janë ngushtë në krahët e mi
pse ndodhi të ndodhë
dhe ekzistimi i gjërave ekziston
bazuar nga vullneti i tyre, dhe jo i joni
pse gdhirja është e patrembur
dhe pse ra shi kur u largova.
Gishtat hulumtohen
fillesat e flokëve të mij,
vetullat e mia dhe qerpikët,
rrethinat e buzët e mia
ndoshta ju do të gjeni përgjigjet
për të gjitha këto, do të lexojë nga konturet e fytyrës sime
si unë le t’ia shkojë frikës time
atë natë që shtoi deri në një mijë netë
se ti je ai që e kanë fiksuar sytë e mi mbi, jo ata
dhe unë jam ai që ju fiksova sytë tu në, jo ndonjë prej tyre.
Ekzistenca e gjërave ekzistonë
bazuar nga vullneti i tyre
si kjo, një mijë hiri e dyshimit
mund valle në kreshtën e shpatullës tonë
dhe mendjen tënde dërgon lutjet për zemrën
kështu i përmbajtur nuk do të lirohe
kështu muret e ndërtuara nuk do të shqyhen poshtë
edhe pse ne shohim përmes njëri-tjetrit
i tejdukshëm, me një shpirt të lidhur.
Unë po të them tani
që e gjitha do të zbulohet për ty kur ti bie në dashuri.

Sunday, November 18, 2012

baybayin


mula sa http://www.eaglescorner.com/baybayin/baybayin.html